اساتيد محترم لطفا براي ورود به سيستم سما از چهار رقم اول کد ملي (بدون در نظر گرفتن صفر) براي نام کاربري و برعکس همين ارقام براي رمز استفاده نماييد .
مثال کد ملي استاد 01502 مي باشد در نتيجه کد کاربري استاد 1502 مي باشد و پسورد 2051مي باشد . و يا اينکه کد ملي 2310 مي باشد در نتيجه پسورد اين کاربر 0132 مي باشد .

دانشجويان محترم لطفا براي ورود به سيستم سما از شماره دانشجويي براي نام کاربري و کد ملي براي رمز عبور استفاده کنيد .لطفا صفرهاي سمت چپ کد ملي را وارد نکنيد .
براي مشاهده نمرات ترم 952 و همچنين ثبت اعتراض لطفا از پنل گزارش زير پنل کارنامه نيم سال را انتخاب کنيد .